วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

1. Shell ในระบบปฏิบัติการ UNIX คืออะไร
ก. โปรแกรมที่คอยปฏิบัติงานตามที่ผู้ใช้สั่งงาน
ข. หอยชนิดหนึ่ง ที่เกาะอยู่ในคอมพิวเตอร์ทำให้คอมพิวเตอร์เย็นลง
ค. โปรแกรมฆ่าไวรัสที่มีประสิทธิภาพมาก
ง. โปรแกรม Editor ใช้สำหรับปรับปรุงแก้ไขแฟ้มแบบ TEXT


2. ชาร์ล แบบเบจ(Charles Babbage) นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ คิดค้นเครื่องอะไรขึ้นมา
ก. Time machine จนโดราเอมอน สามารถใช้เดินทางมาหาโนบิตะได้
ข. Personal Computer เครื่องที่สามของโลกที่สามารถทำงานทาง graphic
ค. เครื่องคำนวณที่เรียกว่า เครื่องหาผลต่าง (Difference Engine)
ง. Slot Machine หรือที่รู้จักกันในนามปีศาจแขนเดียว

3. เบลส์ ปาสคาล(Blaise Pascal) เป็นนักปรัชญา และนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้ประดิษฐ์เครื่องบวกเลขแบบใด
ก. ที่เราใช้กันทุกวันนี้
ข. เครื่องที่ใช้ในห้างสรรพสินค้า
ค. ลูกคิด
ง. เครื่องที่สร้างจากฟันเฟือง 8 ตัว

4. เอดา ออกุสตา ไบรอน ธิดาคนเดียวของ ลอร์ดไบรอน เอดา ได้รับสมญาอะไรจนมีชื่อเสียง
ก. Miss internet คนแรกของโลก
ข. นักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลก
ค. ผู้ตั้งบริษัทร่วมกับ bill gate แต่เสียชีวิตไปก่อน
ง. Hacker คนที่สอง ต่อจาก Neo ใน Matrix

5. ความเร็ว มิลลิเซคคั่น(MS - Millisecond) คือเท่าใด
ก. 1 ต่อ พัน วินาที
ข. 1 ต่อ ล้าน วินาที
ค. 1 ต่อ พันล้าน วินาที
ง. 1 ต่อ ล้านล้าน วินาที

6. ความเร็ว ไมโครเซคคั่น(US - Microsecond) คือเท่าใด
ก. 1 ต่อ พัน วินาที
ข. 1 ต่อ ล้าน วินาที
ค. 1 ต่อ พันล้าน วินาที
ง. 1 ต่อ ล้านล้าน วินาที

7. ความเร็ว นาโนเซคคั่น(NS - Nanosecond) คือเท่าใด
ก. 1 ต่อ พัน วินาที
ข. 1 ต่อ ล้าน วินาที
ค. 1 ต่อ พันล้าน วินาที
ง. 1 ต่อ ล้านล้าน วินาที

8. ความเร็ว พิโคเซคคั่น(PS - Picosecond) คือเท่าใด
ก. 1 ต่อ พัน วินาที
ข. 1 ต่อ ล้าน วินาที
ค. 1 ต่อ พันล้าน วินาที
ง. 1 ต่อ ล้านล้าน วินาที

9. ใครเป็นบิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะออกแบบเครื่อง Analytical engine
ก. Bill gate
ข. Charles Babbage
ค. Blaise Pascal
ง. Professor Howard Aiken

10. คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในโลก คือเครื่องใด ที่ถูกสร้างในปี ค.ศ.1949
ก. Dr.John Von Neumann สร้างเครื่อง EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)
ข. มหาวิทยาลัย เคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ สร้าง EDSAC (Electro Delayed Storage Automatic Computer)
ค. IBM สร้าง PC (Personal Computer) หรือ Microcomputer
ง. ถือได้ว่าทั้ง EDVAC และ EDSAC เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกทั้งคู่ได้

11. ในปี ค.ศ. 1951 จอห์น มอชลี่(John mauchly) และ เปรสเปอร์ แอคเคอร์ท (Presper Ackert) จาก มหาวิทยาลัย เพนซิลเวเนีย สร้างคอมพิวเตอร์ให้ USA ใช้ในงานสำมะโนประชากร คอมพิวเตอร์นั้นชื่ออะไร
ก. EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)
ข. EDSAC (Electro Delayed Storage Automatic Computer)
ค. UNIVAC 1 (Universal Automatic Computer)
ง. ENIAC (Electronic Numberical Integrator and Calculator)

12. จากผลงานอะไรที่ทำให้ จอห์น บาร์ดีน(John Bardeen) วิลเลียม ชอคลีย์(William Shockley) และ วอลเตอร์ เอช แบรทเทน(Walter H.Brattain)ได้รางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ ในประมาณปี 1956
ก. EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)
ข. EDSAC (Electro Delayed Storage Automatic Computer)
ค. UNIVAC 1 (Universal Automatic Computer)
ง. IBM 1401 และ IBM 1620

13. ปี ค.ศ.1965 เริ่มมีการใช้ ไอซี (Integrated Circuits) แทนทรานซิสเตอร์ เพราะอะไร
ก. ขาดแร่ยูเรเนียม
ข. แร่ยูเรเนียมมีราคาแพง
ค. ทำให้คอมพิวเตอร์เล็กลง
ง. ถูกทั้งข้อ 1 และ 2

14. คอมพิวเตอร์เครื่องแรกเข้ามาในประเทศไทยปีใด และที่มหาวิทยาลัยใด
ก. เดือนสิงหาคม พ.ศ.2506 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข. เดือนสิงหาคม พ.ศ.2506 ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
ค. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2501 เดือนใดไม่ปรากฏ
ง. วิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง ปี พ.ศ. 2520 เดือนมิถุนายน

15. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของคอมพิวเตอร์คืออะไร
ก. ความเร็วสูง(High speed)
ข. มีความน่าเชื่อถือ (Reliability)
ค. รับคำสั่งจากมนุษย์
ง. สามารถจดจำได้แม่น(Retention)

16. ข้อมูลที่นำไปคำนวณ(Numeric) และนำไปคำนวณไม่ได้(Character and String) แตกต่างกัน ข้อมูลใดต่อไปนี้คำนวณไม่ได้
ก. 123
ข. a1000
ค. 12.5
ง. 9999999999

17. ข้อมูล(Data) เมื่อนำไปผ่านการประมวลผล(Process) แล้วเรียกว่าอะไร
ก. Computer
ข. Information
ค. Paper
ง. Garbage

18. การจัดข้อมูลตามโครงสร้างข้อมูล ข้อใดไม่ได้ถูกจัดในโครงสร้างข้อมูล
ก. หน่วยข้อมูล(Data Item)
ข. เขตข้อมูล (Data Field)
ค. ขยะข้อมูล(Data Garbage)
ง. แฟ้มข้อมูล (Data File)

19. ในเรื่องของโครงสร้างข้อมูล ตัวเลือกใด ถือว่าเล็กที่สุด
ก. หน่วยข้อมูล(Data Item)
ข. เขตข้อมูล (Data Field)
ค. ระเบียนข้อมูล (Data record)
ง. แฟ้มข้อมูล (Data File)

20. ในเรื่องของโครงสร้างข้อมูล ตัวเลือกใด ถือว่าใหญ่ที่สุด
ก. หน่วยข้อมูล(Data Item)
ข. เขตข้อมูล (Data Field)
ค. ระเบียนข้อมูล (Data record)
ง. แฟ้มข้อมูล (Data File)

21. ถ้าเปรียบเทียบโครงสร้างข้อมูลกับ EXCEL จำนวนข้อมูลในแนวนอน(Row) ของ EXCEL ถือเป็นจำนวนของอะไรในโครงสร้างข้อมูล
ก. หน่วยข้อมูล(Data Item)
ข. เขตข้อมูล (Data Field)
ค. ระเบียนข้อมูล (Data record)
ง. แฟ้มข้อมูล (Data File)

22. ถ้าเปรียบเทียบโครงสร้างข้อมูลกับ EXCEL จำนวนข้อมูลในแนวตั้ง(Column) ของ EXCEL ถือเป็นจำนวนของอะไรในโครงสร้างข้อมูล
ก. หน่วยข้อมูล(Data Item)
ข. เขตข้อมูล (Data Field)
ค. ระเบียนข้อมูล (Data record)
ง. แฟ้มข้อมูล (Data File)

23. ข้อใดเป็นการกล่าวถึงคอมพิวเตอร์แบบ Analog
ก. มีหน้าที่คำนวณทางระบบบัญชี
ข. เห็นตัวอย่างได้จาก TV GAME
ค. เครื่องวัดอุณหภูมิหรือความดันโลหิต
ง. Main frame computer

24. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงคอมพิวเตอร์แบบ Digital
ก. เห็นตัวอย่างได้จาก TV GAME
ข. เครื่องวัดอุณหภูมิหรือความดันโลหิต
ค. Main frame computer
ง. มีหน้าที่คำนวณทางระบบบัญชี

25. คอมพิวเตอร์ที่ใช้วัดคลื่นสมอง มักใช้คอมพิวเตอร์แบบใด
ก. Digital computer
ข. Analog computer
ค. Artificial Intelligence Computer
ง. Windows NT Computer

26. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดมีขนาดเล็กที่สุด ในตัวเลือกที่มีให้
ก. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer)
ข. โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(NoteBook Computer)
ค. ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer)
ง. มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer)

27. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดมีขนาดใหญ่ที่สุด ในตัวเลือกที่มีให้
ก. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer)
ข. โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(NoteBook Computer)
ค. ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer)
ง. มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer)

28. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดนิยมใช้ในสำนักงานมากที่สุด ในตัวเลือกที่มีให้
ก. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer)
ข. โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(NoteBook Computer)
ค. ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer)
ง. มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer)

29. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดนิยมใช้ตามบ้านมากที่สุด ในตัวเลือกที่มีให้
ก. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer)
ข. โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(NoteBook Computer)
ค. ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer)
ง. มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer)

30. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มี 5 ส่วน ส่วนใดในตัวเลือก ไม่ใช่ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ก. หน่วยรับ(Input unit)
ข. หน่วยความจำ(Memory unit)
ค. หน่วยคำนวณ และตรรก(Arithmetic and logic unit หรือ ALU)
ง. หน่วยบำรุงรักษา(Maintenance unit)

31. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มี 5 ส่วน ส่วนใดในตัวเลือก ไม่ใช่ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ก. หน่วยรับ(Input unit)
ข. หน่วยความจำ(Memory unit)
ค. หน่วยวางแผน (Plan unit)
ง. หน่วยควบคุม (Control unit)

32. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มี 5 ส่วน ส่วนใดในตัวเลือก ไม่ใช่ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ก. หน่วยแสดงผลลัพธ์(Output unit)
ข. หน่วยความจำ(Memory unit)
ค. หน่วยข่าวสาร (Information unit)
ง. หน่วยควบคุม (Control unit)

33. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มี 5 ส่วน ส่วนใดในตัวเลือก ไม่ใช่ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ก. หน่วยแสดงผลลัพธ์(Output unit)
ข. หน่วยวิจัย (Research unit)
ค. หน่วยความจำ(Memory unit)
ง. หน่วยควบคุม (Control unit)

34. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยแสดงผลลัพธ์(Output unit) ของคอมพิวเตอร์
ก. Diskette
ข. Memory
ค. Mouse
ง. Printer

35. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยแสดงผลลัพธ์(Output unit) ของคอมพิวเตอร์
ก. Harddisk
ข. Monitor
ค. Scanner
ง. OCR (Optical Character Reader)

36. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยแสดงผลลัพธ์(Output unit) ของคอมพิวเตอร์
ก. Hard drive
ข. OMR(Optical Mark Reader)
ค. Card Reader
ง. Microfilm

37. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยรับ(Input unit) ของคอมพิวเตอร์
ก. RAM
ข. ROM
ค. Scanner
ง. Monitor

38. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยรับ(Input unit) ของคอมพิวเตอร์
ก. Harddisk
ข. Mouse
ค. Motocycle
ง. Memory

39. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยรับ(Input unit) ของคอมพิวเตอร์
ก. Voice recognition device
ข. Printer
ค. CPU
ง. Diskette

40. อะไรที่ไม่เป็น ฮาร์ดแวร์(Hardware) ทางคอมพิวเตอร์
ก. Printer
ข. Microsoft Windows
ค. Monitor
ง. Mouseชฎาพร  เตดช  เลขที่ 31

พัณณิตา  มนตรี  เลขที่  14